Algemene voorwaarden

1. Definities
 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
  1. Hamwells: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Hamwells Nederland B.V. gevestigd aan Pelgrimsstraat 3 te Rotterdam, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 71885765;
  2. klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die een overeenkomst met Hamwells is aangegaan;
  3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Hamwells en de klant;
  4. product: het product dat Hamwells in het kader van de overeenkomst levert.
2. Algemeen
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Hamwells en de klant.
 2. Alle eerdere algemene voorwaarden komen met het deponeren van deze voorwaarden te vervallen.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 5. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Hamwells en de klant, dan wordt de klant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.
 6. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft Hamwells het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de klant niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 7. Indien Hamwells niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Hamwells in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 8. Hamwells heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De klant wordt schriftelijk of via de e-mail in kennis gesteld van de gewijzigde algemene voorwaarden en van de datum van inwerkingtreding. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die de klant plaatst nadat de gewijzigde algemene voorwaarden in werking zijn getreden.
3. Aanbod en prijzen
 1. Ieder aanbod van Hamwells is vrijblijvend.
 2. Elke prijsopgave is gebaseerd op informatie, gegevens, bescheiden e.d. verstrekt door de klant. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Hamwells opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Hamwells zijn prijsopgave baseert.
 3. Hamwells is niet gebonden aan zijn aanbod indien sprake is van kennelijke fouten in zijn publicaties of berichten of op zijn website.
 4. Het assortiment van Hamwells kan te allen tijde gewijzigd worden.
 5. Vermelde prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.
 6. Vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief btw, eventuele  transportkosten, invoerrechten en installatiekosten.
 7. Indien de klant een consument is, dan wordt de prijs inclusief btw aan de klant kenbaar gemaakt.
 8. Hamwells heeft het recht zijn prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
4. Totstandkoming van de overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant via de e-mail, inkooporder of middels een bestelformulier bij Hamwells een bestelling heeft geplaatst dan wel op het moment dat de klant op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van Hamwells. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt Hamwells de klant via de e-mail een bevestiging van de bestelling.
5. Annulering
 1. De producten worden geproduceerd na het plaatsen van de bestelling. Hamwells houdt derhalve geen voorraad aan. Derhalve is het enkel mogelijk een bestelling in overleg met en met toestemming van Hamwells te annuleren. Indien Hamwells reeds kosten heeft gemaakt in het kader van de bestelling, dan brengt Hamwells bij een annulering deze kosten aan de klant in rekening.
6. Uitvoering van de overeenkomst
 1. Hamwells zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Hamwells heeft het recht de overeenkomst (deels) door derden te laten uitvoeren.
7. Verplichtingen van de klant
 1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Hamwells aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Hamwells worden verstrekt.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 3. Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.
 4. De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het Hamwells onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
 5. De klant is verplicht het product enkel te gebruiken zoals volgt uit de handleiding, installatie instructies en de technische specificaties.
 6. De klant is gehouden Hamwells onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 7. De klant vrijwaart Hamwells voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
 8. Voor het in acht nemen van alle wettelijke en anderszins geldende voorschriften die van toepassing zijn in het land waar de klant gevestigd is in verband met het onder zich hebben, vervoeren, bewaren, doorverkopen en gebruiken, op welke wijze dan ook, van het product, is alleen de klant verantwoordelijk.
8. Levertijd
 1. De levertijd is nimmer als een fatale termijn te beschouwen. Overschrijding van de levertijd geeft de klant niet het recht de bestelling te annuleren, op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie. Indien Hamwells weet of het vermoeden heeft dat hij niet tijdig kan leveren, dan stelt Hamwells de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat Hamwells de eerste betaling van de klant heeft ontvangen.
 3. In het geval dat een met de klant overeengekomen levertijd wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Hamwells ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13, dan wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
9. Levering
 1. Levering geschiedt af fabriek (ex-works), tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Indien de bestelling gereed is en opgehaald kan worden, dan stelt Hamwells de klant daarvan via de e-mail op de hoogte.
 3. Het risico van de producten gaat over op de klant op het moment dat de producten het magazijn van Hamwells verlaten. De klant is zelf verantwoordelijk voor het transport van de producten, tenzij de klant een particuliere consument is.
 4. De klant is verplicht de producten af te nemen. Indien de klant afname weigert, dan is Hamwells gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van de klant. Indien de klant de producten die Hamwells onder zich heeft, ondanks het feit dat deze ter beschikking zijn gesteld, niet afneemt, ongeacht of betaling van het verschuldigde reeds (deels) heeft plaatsgevonden, dan heeft Hamwells het recht om deze na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens de klant te verkopen. De klant blijft het factuurbedrag, te vermeerderen met de rente, kosten en eventuele schadevergoeding, verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.
10. Betaling
 1. Betaling dient als volgt te geschieden: 100% voorafgaand aan de levering. Tenzij schriftelijk en door beide partijen getekend anderszins is overeengekomen.
 2. Betaling dient zonder korting of verrekening te geschieden. 
 3. Hamwells heeft het recht de levering op te schorten tot het moment dat de volledige prijs van de bestelling is betaald. Hamwells kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die de klant door een dergelijke opschorting lijdt.
 4. Indien de klant niet tijdig betaalt, dan is de klant in verzuim en wordt de wettelijke (handels)rente aan de klant in rekening gebracht vanaf de overschrijding tot voldoening van het volledige verschuldigde bedrag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Hamwells maakt om de vordering op de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Indien de klant een consument is, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet incassokosten.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Hamwells op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
 7. Klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
11. Klachten
 1. De klant is verplicht de geleverde producten terstond bij aflevering te controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan:
  1. Of de juiste producten zijn geleverd;
  2. Of het juiste aantal is geleverd;
  3. Of de producten geen zichtbare gebreken bevatten.
 1. Indien de geleverde producten niet overeenkomen met de bestelling dan wel indien de producten zichtbare gebreken bevatten, dan dient de klant Hamwells daarvan binnen 10 dagen na de levering via de e-mail op de hoogte te stellen. Voor de klant zijnde een consument geldt een klachttermijn van 2 maanden.
 2. De klant is verplicht Hamwells de mogelijkheid te geven een klacht te controleren.
 3. Transportschade is voor risico van de klant, tenzij de klant een consument is.
12. Aansprakelijkheid en verjaring
 1. Hamwells kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
  1. Een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13 van deze algemene voorwaarden;
  2. Enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
 1. De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Hamwells is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De klant vrijwaart Hamwells tegen alle aanspraken ter zake.
 2. Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt aan het product, dan sluit Hamwells iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
 3. Hamwells is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van de producten en door gebruik van de producten in strijd met de gegeven instructies.
 4. Hamwells is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst, gemiste omzet, reputatieschade, gemiste besparingen, vertragingsschade, transportkosten, arbeidskosten, bedrijfsschade, stagnatieschade en opgelegde boetes.
 5. Indien Hamwells aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Hamwells beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Hamwells gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Hamwells beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor het product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Hamwells vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Hamwells kan aanwenden. Voor de consument geldt een verjaringstermijn van 2 jaar.
 7. Indien de klant niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens Hamwells handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die Hamwells daardoor lijdt of heeft geleden.
13. Overmacht
 1. Hamwells is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: oorlog en oorlogsgevaar; terrorisme; in- en uitvoerverboden; maatregelen van overheidsorganen; stakingen of werkonderbrekingen; epidemieën; verkeersstoringen; weersinvloeden; natuurrampen; vervoersmoeilijkheden; brand; diefstal; stroomstoring; internetstoring; storing in e-mailverkeer; wijzigingen in wet- en regelgeving; computervredebreuk door een derde.
 2. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een leverancier van Hamwells of een door Hamwells ingeschakelde derde partij.
 3. Hamwells heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Hamwells zijn verbintenis had moeten nakomen.
14. Opschorting en ontbinding
 1. Hamwells is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst Hamwells ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Hamwells is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling waarin de klant een redelijke termijn wordt geboden om alsnog na te komen. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
 3. Voorts is Hamwells bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Hamwells is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
 5. Indien Hamwells tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 6. Indien de overeenkomst (deels) wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Hamwells op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Hamwells de uitvoering van de overeenkomst op schort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 7. Hamwells behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
15. Herroepingsrecht
 1. Dit  artikel 15 is alleen van toepassing bij directe verkoop en levering aan particuliere consumenten.
 2. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de Hamwells verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Hamwells. Het kenbaar maken dient de consument te doen per email of post. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient het product binnen 14 dagen retour gestuurd te worden. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 5. Indien de klant na afloop van de in lid 3 en 4 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Hamwells heeft teruggezonden, is de koop een feit.
16. Kosten in geval van herroeping
 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door Hamwells niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.
17. Conformiteit en Garantie
 1. Hamwells staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien schriftelijk overeengekomen staat Hamwells er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de Hamwells verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die een particuliere consument op grond van de overeenkomst tegenover Hamwells kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de Hamwells schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van Hamwells komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Hamwells is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  1. Er reparaties of bewerkingen zijn gedaan door derden heeft laten repareren
  2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld.
  3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
  4. De producten van Hamwells foutief of in tegenspraak met de meegeleverde instructies zijn geïnstalleerd en/of gebruikt.
18. Geheimhouding
 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. 
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Hamwells gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Hamwells zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Hamwells niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
19. Klachtenregeling
 1. Hamwells beschikt over een klachtenprocedure en behandeld een klacht volgens deze klachtenprocedure.
 2. Een klacht over een product van Hamwells wordt in behandeling genomen door Hamwells na ontvangst van het ingevulde klachtenformulier. Klachten moeten binnen 7 dagen nadat het gebrek geconstateerd is worden ingediend.
 3. Bij Hamwells ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst in behandeling genomen.
 4. Een klacht wordt door Hamwells -of eventueel door Hamwells ingezette derde partijen- zo goed mogelijk en binnen redelijke termijn opgelost.
 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 6. Bij klachten dient een particuliere consument zich allereerst te wenden tot Hamwells. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Hamwells als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 7. Een klacht schort de verplichtingen van de klant niet op, tenzij Hamwells schriftelijk anders aangeeft.
 8. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Hamwells , zal Hamwells naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
20. Intellectuele eigendomsrechten
 1. Elk intellectueel eigendomsrecht, waaronder auteursrecht, met betrekking tot de website, foto’s, afbeeldingen, tekeningen, teksten, merken, handelsnamen, huisstijl en logo’s en waar het door Hamwells aan de klant verstrekte gegevens betreft, verblijft bij Hamwells. 
 2. De klant dient de intellectuele eigendomsrechten van Hamwells te allen tijde te respecteren.
21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Alle geschillen waartoe de overeenkomst, deze algemene voorwaarden dan wel de daaruit voortvloeiende verplichtingen aanleiding zou kunnen geven, met name inzake geldigheid, interpretatie, uitvoering, beëindiging of ontbinding, zullen exclusief, met uitdrukkelijke uitsluiting van iedere andere rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam Nederland waar Hamwells gevestigd is. De consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Hamwells schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op via info@hamwells.com.

Informatie & prijzen

* verplichte velden

Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Loopz

Blue

Information & prices

* required fields

This date will not be provided to third parties.

Informatie & prijzen

Dé circulaire douche

* verplichte velden

Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Voordelen per sector

Maak een keuze om de grootste voordelen van jouw sector te bekijken.

Nieuwbouw

Prefab

Sociale woningbouw

Alle voordelen